Chỉ thị nêu rõ, thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đến nay đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Theo đó, hệ thống thể chế và TTHC được cải thiện, bộ máy hành chính tinh gọn hơn, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngày càng chuyên nghiệp, phong cách giao tiếp, ứng xử tiến bộ.

Cùng đó, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của hệ thống hành chính được nâng cao… đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành chung của Bộ GTVT.

Từ đó, thúc đẩy sự phát triển của ngành, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC trong lĩnh vực GTVT.

Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm tới công tác CCHC; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự nhịp nhàng, hiệu quả.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác CCHC, cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Coi việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về CCHC, cải cách TTHC và cung cấp dịch vụ công là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu.

Bộ trưởng cũng yêu cầu rà soát từng nội dung, nhiệm vụ, tiến độ trong kế hoạch CCHC hằng năm và giai đoạn 2020-2025 của cơ quan, đơn vị; từ đó đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tiến độ và chất lượng cụ thể từng công việc/nhiệm vụ tính đến nay.

Đối với những công việc/nhiệm vụ chưa đạt tiến độ hoặc chất lượng cần có ngay biện pháp khắc phục; đảm bảo mỗi nhiệm vụ phải được phân công rõ ràng, gắn với trách nhiệm từng cá nhân. Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trong đó đẩy mạnh tập trung khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót khi được phát hiện.

đổi GPLX qua mạng .jpeg
Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành chỉ thị đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

“Kiểm soát chặt chẽ việc xử lý, giải quyết các văn bản đến cơ quan, đơn vị, nhất là việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cũng như các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời hạn xử lý, giải quyết theo quy định… Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hóa công vụ”, chỉ thị nhấn mạnh.

Chỉ thị cũng nêu rõ, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC,  thực hiện phân cấp, phân quyền, đánh giá tác động chính sách và tham vấn đối tượng thực hiện trong quá trình xây dựng thể chế. Kịp thời xử lý dứt điểm những phản ánh kiến nghị do người dân, doanh nghiệp gửi đến; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy gây tốn kém, lãng phí công sức và thời gian đi lại cũng như ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện việc công bố, công khai TTHC theo quy định; đồng bộ 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và công khai quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện việc báo cáo giải trình của người đứng đầu và xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Thực hiện tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, nhất là các TTHC hoặc nhóm TTHC, dịch vụ công liên thông.