Theo Quyết định số 516/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ TT&TT, năm 2023 gắn với chủ đề “Năm dữ liệu số quốc gia” nhằm giúp khai thác dữ liệu số, đồng thời tạo ra các giá trị mới.

Ảnh minh họa

Năm 2023, ngành Thông tin và Truyền thông tập trung cụ thể vào các nội dung: Phát triển dữ liệu mở; phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu.

Kế hoạch sẽ triển khai các nội dung công tác theo tháng.

Tháng 4/2023 – Khởi động Năm Dữ liệu số quốc gia & Chủ đề: Dữ liệu mở với các hoạt động: Công bố kế hoạch hành động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS); Ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và CĐS quốc gia; Công bố kế hoạch hành động năm 2023 và các sáng kiến Năm Dữ liệu số quốc gia của các Bộ TT&TT; Lễ phát động Tháng dữ liệu mở và Công bố phiên bản mới Cổng dữ liệu quốc gia data.gov.vn; Công bố Sổ tay hướng dẫn phát triển dữ liệu mở, khóa học trực tuyến miễn phí về dữ liệu mở và ra mắt Liên minh Dữ liệu mở Việt Nam; Công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về dữ liệu mở…

Tháng 5/2023 – Chủ đề: Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành với các hoạt động gồm: phát động Tháng CSDL chuyên ngành và công bố Bản đồ dữ liệu Việt Nam trực tuyến; Khóa bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc về phát triển CSDL chuyên ngành cho các bộ, ngành, địa phương; Công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về CSDL; Công bố danh mục CSDL thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các CSDL trong danh mục.

Tháng 6/2023 – Chủ đề: Phân tích, xử lý dữ liệu, gồm các hoạt động: Lễ phát động Tháng phân tích, xử lý dữ liệu; Khóa bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc về phân tích, xử lý dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương; Hội nghị chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm triển khai phân tích, xử lý dữ liệu; Công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về phân tích, xử lý dữ liệu; Công bố kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

Tháng 7/2023 – Chủ đề: Quản trị dữ liệu, gồm các hoạt động: Lễ phát động Tháng Quản trị dữ liệu; Hội nghị chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm quản trị dữ liệu; Khóa bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc về quản trị dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương; Công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về quản trị dữ liệu; Công bố kế hoạch hành động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu.

Tháng 8/23023 – Chủ đề: Nhân lực dữ liệu: gồm các hoạt động Lễ phát động Tháng Nhân lực dữ liệu và công bố kế hoạch phối hợp hành động phát triển nhân lực dữ liệu; Công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về nhân lực dữ liệu.

Tháng 9/2023 – Chủ đề: Hạ tầng dữ liệu quốc gia, gồm các hoạt động: Lễ phát động Tháng Hạ tầng dữ liệu quốc gia; Hội nghị chuyên đề về phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia; Khóa bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc về quản trị dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương; Công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về hạ tầng dữ liệu.

Tháng 10/2023 – Chủ đề Kết nối, chia sẻ dữ liệu, gồm các hoạt động: Lễ phát động Tháng Kết nối, chia sẻ dữ liệu; Ngày CĐS quốc gia; Khóa bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc về quản trị dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương; Công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Tháng 11/2023 – Chủ đề: Bảo vệ thông tin cá nhân, gồm các hoạt động: Lễ phát động Tháng Bảo vệ thông tin cá nhân; Ngày An toàn thông tin Việt Nam; Khóa bồi dưỡng, tập huấn cho người dân về bảo vệ thông tin cá nhân; Công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về bảo vệ thông tin cá nhân.

Tháng 12/23023 – Tổng kết Năm Dữ liệu số quốc gia, gồm các hoạt động: Hội nghị Tổng kết Năm Dữ liệu số quốc gia; Phát hành bộ tem Năm Dữ liệu số quốc gia.

PV

Đánh giá post