– Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền.

Chữ ký số

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 1, Chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 (Đề án 06) trong năm 2023, trong đó có các nhiệm vụ tồn đọng trong năm 2022; gửi Tổ Công tác trước ngày 10/2 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương năm 2023, hoàn thành trong tháng 2/2023. Tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu với Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Rà soát tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm đáp ứng nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền.

Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Đánh giá post