Theo đó, từ tháng 8-12/2023, Trường trung cấp Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở TT&TT TP.HCM đã tổ chức 7 khoá tập huấn, bồi dưỡng về an toàn thông tin cho 365 học viên. 

Trong năm 2023, TP.HCM đã đào tạo 365 nhân lực về an toàn thông tin. ẢNh: Trường trung cấp Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Trong đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin gồm 2 khóa với tổng số 196 học viên tham gia. Tập trung vào các nội dung về: Kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin cho người dùng trên môi trường số; Kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin chuyên sâu trên môi trường số.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo công nghệ thông tin và lãnh đạo an toàn thông tin, gồm 5 khóa với tổng số 169 học viên tham gia. Các kiến thức tập trung vào các nội dung: Nhận thức về quản lý an toàn thông tin; Kiến thức tổng quát về an ninh mạng và an toàn thông tin; Quản trị công nghệ thông tin tổng thể; Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; Đào tạo an toàn thông tin cho cán bộ quản lý.

Mục tiêu của chương trình đào tạo là phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin nhằm góp phần triển khai thành công chương trình chuyển đổi số của TP.HCM, hướng tới thành phố số, nền kinh tế – xã hội số, nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của TP.HCM về an toàn thông tin theo chuẩn quốc tế.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số.

Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của thành phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực tại TP.HCM. 

Phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông chuyên nghiệp cả về số lượng và đảm bảo chất lượng, đồng bộ, tạo sự chuyển dịch về cơ cấu theo hướng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao.

Tập trung đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ công chức và nghiệp vụ cho cán bộ công chức chuyên trách về công nghệ thông tin và truyền thông của sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã – thị trấn.

Khánh Hòa triển khai chương trình đào tạo an toàn thông tin năm 2024Một trong các nội dung trong Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024 là triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá, ứng phó sự cố.