– Sau gần 1 năm đưa vào dùng thử nghiệm, phần mềm VNPT-iLIS của Tập đoàn đã thực hiện quản lý dữ liệu đất đai, thông tin của hơn 92.000 thửa đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và một số xã thuộc huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình. Trong đó, trên 46.800 thửa đất lên dữ liệu không gian và 46.859 thửa đất lên dữ liệu thuộc tính.

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với VNPT địa bàn Tuyên Quang triển khai sử dụng thử nghiệm phần mềm VNPT-iLIS trong quản lý dữ liệu đất đai với 8 phân hệ chính bao gồm: phân hệ phục vụ việc quản lý, khai thác dữ liệu địa chính, hỗ trợ các cán bộ tại văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các nghiệp vụ về đăng ký biến động đất đai; phân hệ hỗ trợ Văn phòng đăng ký đất đai, quản lý toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ địa chính, bắt đầu từ bước tiếp nhận hồ sơ đến bước phê duyệt, lưu trữ hồ sơ và trả kết quả. Đây được coi là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành tài nguyên. 

http://nhipsong.vnpt.vn/dataimages/202302/original/images5350621_Tuy_n_quang.jpg

Ông Trần Đức Mạnh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau thời gian dùng thử, UBND tỉnh đã chính thức lựa chọn phần mềm VNPT-iLIS để đưa vào quản lý dữ liệu đất đai. Hiện Sở đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để ký kết với VNPT thực hiện triển khai trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo ông Mạnh, cùng với việc sử dụng phần mềm Sở cũng rà soát, đánh giá, xác định thủ tục hành chính phù hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến để người dân, doanh nghiệp vẫn giải quyết được thủ tục hành chính giảm thiểu việc đi lại của tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ, triển khai thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai như: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Ứng dụng phần mềm VNPT-iLIS mới là những bước đi ban đầu, song đã mang hiệu quả cho Nhà nước trong quản lý, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất. 

P.V

5/5 - (1 bình chọn)